אישור הוספת ממ"ד ימנע בעתיד ביצוע תמ"א 38

לבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים הוגש ערעור על פסק דינה של המפקחת על רישום המקרקעין בחיפה לפיו ניתן צו מניעה לבעלי דירה בבית משותף להוסיף ממ"ד לדירתם תוך הרחבת חדר קיים. הדיירים מתגוררים בבניין בחיפה אשר מחולק לשני אגפים ומכיל 4 דירות. בעלים של אחת מתוך 4 הדירות, ביקשו להקים ממ"ד, חדר שירותים והגדלה לחדר קיים וקיבלו היתר בנייה לכך על ידי הוועדה המקומית. תביעת המשיבים (שאר בעלי הדירות בבניין) הוגשה למפקחת על הבתים המשותפים נוכח העובדה שלמערערים (בעלי הדירה שביקשנו היתר בנייה)  אין את ההסכמה הדרושה של שאר בעלי הדירות בבניין בשיעור הקבוע בחוק. לטענת המשיבים, אם תבוצע כעת תוספת בנייה על ידי המערערים, יהא בכך כדי לסכל אפשרות ליישם תמ"א 38 בבניין המשותף במידה וירצו.

לעומת זאת טענו המערערים, שהתנגדות המשיבים מחוסרת תום לב ואין לקבלה. בנוסף טענו כי המשיבים הגישו את תביעתם לפני המפקחת בשיהוי ניכר מאחר שחלפו למעלה משנתיים מן המועד בו אושרה בקשת המערערים להיתר בנייה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

כב' המפקחת החליטה לקבל את התביעה ולאסור על המערערים להרחיב את דירתם בהתאם להיתר הבנייה. ומכאן הערעור.

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים דחה את הערעור, ואישר את פסק דינה של המפקחת על הבתים המשותפים בחיפה וחייב את בעלי הדירה שקיבלו היתר לשלם 12,000 ₪ לשאר הדיירים לשכר טרחת עורך דין.
בית המשפט תמך בכל קביעותיה ומסקנותיה של המפקחת וקבע כי:

"עצם העובדה שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה את בקשתם של המערערים, ודחתה את התנגדותם של המשיבים, כוחה יפה בפן התכנוני, אך אין בה כדי להתיר ביצוע פעולת הרחבה בפן הקנייני. אין חולק שלמערערים לא היה הרוב הדרוש לאישור תוספת הבנייה שהרי רק המערערים, כבעלי דירה אחת מתוך ארבע הדירות שבבית המשותף, מעוניינים בביצוע תוספת הבנייה, בעוד ששאר שלושת בעלי הדירות מתנגדים"

סעיף 4.2 לתמ"א 38 קובע, שיישום הוראות התכנית חל אך ורק על מבנים שההיתר להקמתם ניתן לפני שנת 1980, ובלבד שלא בוצעה בהם תוספת בנייה לאחר תאריך 18.5.05. מטעם זה, קיבלה כב' המפקחת את טענת המשיבים, שביצוע תוספת הבנייה המבוקשת על ידי המערערים, עלולה לסכל אפשרות ליישם תמ"א 38 בבית המשותף.

 "ערים אנו לכך שהמערערים הצהירו ומוכנים להצהיר שהם יהרסו את תוספת הבנייה המבוקשת על ידם, ככל שיעמוד על הפרק ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניין, אך עדיין אין בהצהרה זו כדי להבטיח שתוספת הבנייה המבוקשת כיום, לא יהא בה כדי לסבך בעתיד את האפשרות למימוש פרויקט תמ"א 38 בבניין נשוא הדיון. אף איננו סבורים שהמשיבים אמורים להיות תלויים בשאלה האם, אכן, תתבצע הריסת תוספת הבנייה המבוקשת, כמובטח על ידי המערערים, והאם יהא בכך כדי להבטיח שניתן יהיה לבצע את פרויקט תמ"א 38, ללא עיכובים או סיבוכים, ככל שהדבר יהא אקטואלי בעתיד".

פסק דין זה יוצר ניגוד עם החלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה במחוז ירושלים(בערר (י-ם) 148/16  י.ד ברזאני ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים) אשר נתנה החלטה כי העובדה שאחד הדיירים בבניין בנה ממ"ד בשנת 2012, אינו מונעת את ביצוע עסקת תמ"א 38 בבניין כולו.

 עשא (חי') 42061-03-16 עפר לוי נ' עובדיה נגרי