הוועדה לתכנון מהיר תאשר פרויקטים של פינוי-בינוי ותוכניות בנייה פרטיות

בימים אלו, משרד האוצר מקדם תיקון חקיקה שמטרתו היא להרחיב משמעותית את סמכויותיה של הוותמ"ל (ועדת תכנון מיוחדת שהוקמה ב-2014 בימי יאיר לפיד כשר אוצר, ושתפקידה לאשר במהירות תוכניות בנייה נרחבות וגדולות בהיקפם בעיקר על קרקעות של המדינה) על פי הצעת החוק החדשה ניתן יהיה להגיש לאישור הותמ"ל תוכניות פינוי בינוי ותוכניות בנייה בקרקע פרטית מרובת בעלים.

בדברי ההסבר לתזכיר החוק נכתב כי: "מאז הקמת הוועדה טופלו על ידה תוכניות רבות שכוללות אלפי יחידות דיור. מסתבר שמשך הזמן הדרוש לאישור תוכנית מועדפת לדיור קצר בהרבה ממשך הזמן הדרוש לאישור תוכנית במסלול תכנוני רגיל".

ההחלטה כי קרקע הכלולה במתחם פינוי בינוי תהייה כמתחם מועדף לדיור ותטופל על ידי הוותמ"ל  תיקבע לפי המלצת מנהל מינהל התכנון, לאחר ששוכנע כי ניתן לתכנן בקרקע לפחות 500 יחידות דיור. בנוסף, בעוד שתוקפן של תוכניות פג, אם ביצוען לא החל תוך ארבע שנים מתאריך האישור, במתחמי פינוי בינוי שיוגדרו כמתחמי פינוי בינוי מועדפים ויטופלו על ידי הוותמ"ל לא יחול כלל זה. כמו כן, במתחמי פינוי בינוי שיוגדרו כמועדפים לא תחול הקצאה של 30% מהדירות להשכרה לטווח ארוך מחציתן במחיר מופחת, כפי שקובע כיום החוק לגבי מתחמים מועדפים רגילים וזאת, בשל הכדאיות הכלכלית הפחותה של מתחמים מסוג זה ביחס לפרויקטים בקרקע פנויה.

בנוגע לתוכניות בנייה בקרקע פרטית, על פי הצעת החוק, המלצות על קביעת קרקע מרובת בעלים כמתחם מועדף לדיור יינתנו פעמיים בשנה לפי המלצת צוות שיורכב מנציג שר המשפטים, נציג מנהל התכנון ונציג שר האוצר, ובלבד כי ניתן יהיה לתכנן בקרקע 1,500 דירות חדשות לפחות. בקרקעות פרטיות מרובות בעלים נקבע כי 15% מכלל הדירות המתוכננות ייועדו לפרויקטים להשכרה לטווח ארוך.