ממ"ד שנבנה לא מונע ביצוע עסקת תמ"א 38

דיירים בבית משותף בירושלים ובו 18 דירות ביקשו לחזק את הבניין בהתאם להוראות תמ"א 38 ואולם בקשתם נדחתה על הסף על-ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה בירושלים (המשיבה) בגלל העובדה שלאחת הדירות במבנה נוסף ממ"ד בהיתר בנייה משנת 2012. הדיירים הגישו ערר על החלטת הועדה המקומית לוועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה.

יודגש, כי הוועדה המקומית סברה שמן הבחינה התכנונית יש לאפשר את קידום הבקשה ואולם היא סבורה כי הוראת סעיף 4.2 להוראות תמ"א 38 מונעת ממנה, במישור הסמכות, לנקוט בדרך זו מכיוון שההוראה בסעיף מוציאה מגדר תחולת התמ"א מבנים בהם קיימות תוספות בנייה שההיתר לגביהם ניתן לאחר יום 18.5.2005.

ועדת הערר המחוזית קיבלה את הערר והחזירה את הבקשה לוועדה המקומית בכדי שתשלים את בחינת הבקשה.
ועדת הערר המחוזית קבעה כי יש מקום לפרשנות מצמצמת של הסיפא לסעיף 4.2 להוראות תמ"א 38 המוציאה מגדר תחולת תמ"א 38 מבנים בהם קיימות תוספות בנייה שההיתר לגביהם ניתן לאחר יום 18.5.2005. ייתכנו מקרים בהם מדובר בתוספות בנייה המבוצעות מטבען ללא חיזוק ובמקרים אלה אין כל הצדקה לאי תחולת תמ"א 38.

ועדת הערר קבעה כלהלן:

"לכאורה סעיף 4.2 לתמ"א 38 סיפא קובע כלל ברור שלפיו, בעצם הנפקת היתר בנייה לאחר שנת 2005, יש כדי למנוע את תחולת תוספות הבנייה לפי התמ"א. עם זאת, קריאה זהירה של הסעיף מעלה כי אין מדובר בכל היתר חדש, אלא אך ורק בהיתר ל"תוספת בניה".

"המונח תוספת בנייה אינו מוגדר בתמ"א ועם זאת פרשנותו הטבעית והמקובלת היא כי מדובר בכל תוספת, בין גדולה ובין קטנה, בין שולית ובין עיקרית, בין בשטחים עיקריים ובין בשטחי שירות לצורך הוספת ממ"ד. פרשנות מילולית זו בוודאי אפשרית, ואולם מהבחינה המילולית ניתן גם לייחס למונח זה משמעות מהותית שמוציאה מתוכו בנייה שולית".

"יש מקום לפרשנות מצמצמת של הסיפא לסעיף 4.2 המוציאה מגדר תחולת התמ"א מבנים בהם קיימות תוספות בנייה שההיתר לגביהם ניתן לאחר יום 18.5.2005. במסגרת זו יש לשקול את התכלית שעמדה בפני מנסח התמ"א והיא ההבנה שלאחר יום זה תוספות בנייה למבנים יבוצעו בכפוף לחיזוקם. תכלית זו לא חלה בכל המקרים שהרי ייתכנו מקרים בהם מדובר בתוספות בנייה המבוצעות מטבען ללא חיזוק ובמקרים אלה אין כל הצדקה לאי תחולת התמ"א".

החלטה של ועדת הערר המחוזית עומדת בניגודיות לפס"ד עשא (חי') 42061-03-16 עפר לוי נ' עובדיה נגרי,  בו בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים לא אישר בניית ממ"ד מהחשש כי בניית ממ"ד תמנע בעתיד ביצוע עסקת תמ"א 38.

ערר (י-ם) 148/16  י.ד ברזאני ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים