הקמת חברה ורישום חברה – המדריך המלא

כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרות החברה אינם נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור. חברה יכולה להיות מוקמת על ידי בעל מניה אחד, וזאת בניגוד לעבר בו נדרש לפחות 2 בעלי מניות לצורך הקמת חברה.

במהלך הקמת חברה או רישום חברה, החברה יכולה להירשם בכל שם אשר יימצא בעל המניות לנכון, ובתנאי כי השם אושר על ידי רשם החברות. רשם החברות בוחן את השם אשר הוצע לחברה ובודק כי לא קיים תאגיד הרשום כדין בישראל בעל שם דומה, או שם הדומה לו עד כדי טעות וכן כי לא קיים בעל סימן מסחר רשום או בעל שם דומה עד כדי להטעות. במידה והרשם סבור שבשם אשר נרשם בטופס הקמת חברה / רישום חברה, יש משום תרמית או הטעייה או עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, יסרב הרשם לבצע הקמת או רישום חברה. במקרה מעין זה על בעל המניות להציע שם חלופי.

במספר רב של מקרים, השם אשר בחרתם לצורך רישום חברה כבר נתפס על ידי חברה אחרת, או לחילופין קיים שם דומה. לאור האמור, מוצע כי תבחרו מספר שמות חלופיים. לאחר שביצעתם רישום של החברה, החברה תהיה רשאית, באישור הרשם, לשנות את שמה.

לצורך רישום החברה, יש להגיש לרשם החברות בקשה שמולאו בה כל הפרטים הנדרשים ואשר יכללו:

 1. עותק של התקנון.
 2.  הצהרת בעלי מניות
 3. הצהרה של הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים.

בטופס רישום הקמת חברה הנכם נדרשים לציין את מטרות החברה. בעבר הייתם חייבים להיות ספציפיים ולציין מהם מטרות הקמת חברה.

נכון להיום בטופס רישום חברה, יש לציין את מטרות החברה תוך שחברה תציין את מטרותיה בתקנונה על ידי קביעה של אחת מאלה:

 • לעסוק בכל עיסוק חוקי.
 • לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט בסוגי עסקים שפורטו בתקנון.
 • לעסוק בסוג עיסוקים שפורטו בתקנון
 • תקנון החברה יכלול את הפרטים האלה:
  1. שם החברה
  2. מטרות החברה
  3. הזכויות והחובות של בעלי המניות של החברה
  4. הוראות על דרך ואופן ניהול החברה
  5. פרטים בדבר הון המניות הרשום כאמור בסעיף 33, 34 לחוק.
  6. פרטים בדבר הגבלת האחריות, כאמור בסעיף 35.
  7. כל הוראה אחרת אשר בעלי המניות בחברה ימצאו לנכון

החברה רשאית לשנות את התקנון בהתאם להחלטה אשר תתקבל ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה. (אלא אם כן נקבע בתקנון אחרת).

במידה ואתם מבקשים לבצע רישום חברה משרדנו ישמח לעזור. אנו נלווה אתכם מתחילת ההליך ועד סיומו, נוודא כי כלל מטרותיכם בביצוע הקמת חברה אכן מתקיימות ונרשמות כדין. ניתן לכם את כל הייעוץ המשפטי הנדרש, ונדאג לכך כי מטרותיכם בביצוע הקמת חברה מתקיימות במלואם.