העליון בקריאה למחוקק לחייב דייר סרבן לחתום על הסכם פינוי בינוי

"אוי לסרבן ואוי לשכנו. הסרבן – אוטם את אוזניו משמוֹע, עוצם את עיניו מראוֹת, ודבק בסרבנותו. כזו היא המערערת. מה שטוב ל-17 שכניה, אינו טוב דיו עבורה".

בפסק דין שניתן בימים אלה, קורא בית המשפט העליון למחוקק לאמץ חקיקה אשר תחייב את הדייר הסרבן לחתום על הסכם פינוי בינוי.

ההסדר הקבוע כיום בחוק פינוי ובינוי (פיצויים) התשס"ו-2006 מאפשר לתבוע נזיקית דייר אשר מסרב לחתום על הסכם פינוי בינוי במתחמו. בפס"ד חדשני של בית המשפט העליון, בהרכב של 3 שופטים, ישנה פנייה ישירה למחוקק לשנות את חוק פינוי ובינוי (פיצויים) כך שיתיר לבית המשפט לחייב דייר סרבן לחתום על הסכם פינוי בינוי ולא רק לפסוק בתביעה נזיקית.

במסגרת פס"ד דחה בית המשפט העליון את הערעור על קביעתו של בהמ"ש המחוזי שהגישה הדיירת הסרבנית וחייב אותה בתשלום של 400,000 ₪ בגין סירובה להצטרף לתוכנית פינוי בינוי. כנגד הדיירת הוגשה תביעה כספית בטענה כי התנגדותה לחתום על עסקת הפינוי בינוי הינה סירוב בלתי סביר כמשמעו בסעיף 2 (א) לחוק פינוי בינוי, המקים אחראיות נזיקית בשל הנזק שנגרם לשאר הדיירים עקב אי ביצוע העסקה. בפס"ד בחן בית המשפט את נימוקיה של הדיירת הסרבנית וכן של שאר הדיירים, בחן האם מדובר בנימוק סביר שיש להתחשב בו בנסיבות העניין  וקבע כי, במסגרת הפרויקט פינוי בינוי מועברת תמורה הוגנת לדיירים, תחת דירתם הקטנה והמיושנת הם זוכים לקבל דירה גדולה ומודרנית יותר, וכן נמצא כי מדובר בעסקה כדאית כלכלית הכוללת  בטוחות הולמות. נקבע כי סירובה של המערערת אינו מוצדק, היא דובקת בסירובה ומעכבת תקופת ממושכת את יציאת פרויקט פינוי בינוי אל הפועל, בפרט כי הוצעו לה הצעות חלופיות ועדיפות יותר מאלו שהוצעו לה בעבר.

בסופו של פס"ד, השופט נ' סולברג מצדיק את גישתו של פרופסור אהרון נמדר אשר מציין בספרו כי : "החוק אמנם יוצר תמריץ לדייר הסרבן להצטרף לתכנית הפינוי ובינוי במקום להסתבך בהליכים משפטיים… ואולם, אין במתן הפיצוי עצמו כדי לחייב את הסרבן להצטרף מיידית לפרויקט, כך שהוא עשוי להידחות… נראה כי הפתרון הנכון לכך יהיה בחקיקה הקובעת במפורש כי יהיה ניתן לחייב את הסרבן להצטרף להסכם עם היזם על יתרונותיו ועל חסרונותיו"  בית המשפט מוצא כי הפתרון של נמדר הינו מועיל וצודק יותר. "נראה כי הפתרון הטוב ביותר יהיה אם המחוקק יאמץ חקיקה חדשה המתירה לבית המשפט לחייב את הסכם הפינוי בינוי תמורת דירה חלופית שיקבל מהיזם כאמור בהסכם, ותמורת העמדת תנאי מתאימים לדיור נאות בתקופת הפינוי".

בית המשפט מסכם וקובע כי התנאים הקבועים בחוק אינם יעילים מול סרבן- סחטן וסרבן- עקשן. במקרים כאלה חוזר בית המשפט, כי יש לשקול את הצעתו של פרופ' נמדר.

ע"א 3511/13 רגינה שורצברגר נ' שלום מרין