הצעת חוק – סמכות לפנות בעל דירה בשל סירוב בלתי סביר לעסקת פינוי בינוי

משרד המשפטים פרסם תזכיר הצעת חוק לתיקון חוק פינוי בינוי (פיצויים), בו מוצע כי לבית המשפט תהיה הסמכות להורות בצו על פינויו של בעל דירה מסרב, באופן שיאפשר את קידום יציאתה של עסקת פינוי בינוי אל הפועל וכן למנות אדם שיוכל לפעול למימוש עסקאות אלו.

התיקון קובע כי כאשר קיימת הסכמה של רוב מיוחס מבין בעלי דירות במקבץ לביצוע פינוי בינוי בפרויקט, יוכל בית המשפט להטיל על הדייר המסרב סירוב בלתי סביר לעסקת פינוי בינוי , אחת משתי סנקציות: האחת היה זו הקבועה כבר כיום בחוק – חובת מתן פיצוי כספי לדיירים שנפגעו מהסירוב. לחלופין, יוכל בית המשפט, על פי התיקון המוצע, להורות בצו על פינוי הדירה של בעל דירה סרבן ולמנות עורך דין או רו"ח, אשר יהיה מוסמך להתקשר בשמו של הדייר הסרבן לעסקת פינוי בינוי.

בהתאם לאמור בהצעה, הטלת הסנקציה של פינוי בעל הדירה המסרב תיעשה רק אם מצא בית המשפט כי הפינוי במסגרת עסקת פינוי בינוי הינו מוצדק וסביר בנסיבות העניין, ולאחר שנתן לבעל הדירה המסרב הזדמנות לטוען את טענותיו. במסגרת ההחלטה יביא בית המשפט את השיקולים והנסיבות המיוחדות שבהריסת דירתו של בעל הדירה המסרב והשלכותיהן.

נזכיר כי במסגרת ביצוע עסקת תמ"א 38/2 (פינוי בינוי), כבר עומדת לזכות המפקח/ת על הבתים המשותפים יכולת הקביעה על פינויו של דייר סרבן, אשר סירובו לביצוע עסקת פינוי בינוי, אינה סבירה. תיקון זה לחוק פינוי בינוי מנסה ליישר קו עם האמור לעיל, ואכן בסוף תזכיר החוק מצוין כי "בהמשך תיבחן האפשרות להשוות בין נוסחו של התיקון המוצע עם הוראות סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח – 2008".

התיקון המוצע הינו כדלקמן:

תיקון סעיף 2: בחוק פינוי ובינוי (פיצויים) (התשס"ו – 2006) (להלן- החוק העיקרי), בסעיף 2 יבוא –
הסכים רוב מיוחס מבין בעלי הדירות במקבץ לפינוי ובינוי לכרות עסקת פינוי ובינוי, יהא בית המשפט רשאי להורות על אחת מאלה:

א. לקבוע כי בעל דירה באותו מקבץ, המסרב סירוב בלתי סביר להעביר את זכויותיו   לשם ביצוע העסקה או המתנה את הסכמתו לכך בתנאים בלתי סבירים (בחוק זה – בעל דירה מסרב), יהיה אחראי בנזיקין כלפי שאר בעלי הדירות באותו מקבץ, המסכימים לעסקה, בשל הנזק שנגרם להם עקב אי ביצוע העסקה.

ב. לאשר את ביצוע העסקה וכן למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון, ושאינו   בעל דירה במקבץ, אשר יהא מוסמך בהתאם להוראות בית המשפט, להתקשר בשם בעל הדירה המסרב בעסקת פינוי ובינוי; אישר בית המשפט את ביצוע העסקה, רשאי הוא להורות בצו על פינוי הדירה של בעל דירה מסרב, אם מצא כי הפינוי מוצדק וסביר בנסיבות העניין ובלבד שנתן לבעל הדירה המסרב הזדמנות לטעון את טענותיו; בהחלטה כאמור ישקול בית המשפט, בין השאר, את הנסיבות המיוחדות שבהריסת דירתו של בעל הדירה המסרב והשלכותיהן.

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך: 

אנדרלמוסיה בפרשנות חישוב זכויות הבנייה במסגרת תמ"א 38/2
עקרונות חדשים להרחבת שטחים ומספר הדירות בפרויקטים של פינוי בינוי
לא ניתן להתנות פרויקטים של התחדשות עירונית בפיתוח מקדים מלא של תשתיות 
זכויות בנייה מכח תמ"א 38 אינן ניתנות לניוד בתוך המגרש
פרויקט פינוי- בינוי יאושר תוך שנה בלבד
עשור לתמ"א 38- ההישגים והכישלונות 
אושרה התוכנית לרבעים 3 ו-4 בתל אביב
תמ"א 38 באגף אחד ללא הסכמה של האגף השני
אין חובה לתמריץ כלכלי לצורך ביצוע תמ"א 38
חובת הנמקה מוגברת בהחלטה לדחות פרויקט מסוג תמ"א 38 
החלטת מיסוי חדשה בפרויקטי תמ"א 38- פתרון לבעלי דירות הגג
החלטת מיסוי חדשה- מכירת זכויות במתחם פינוי בינוי בין יזמים
הצעת חוק- הרחקת קבלני חתימות (מאכערים) מעסקאות פינוי בינוי