תיקון לחוק מיסוי מקרקעין- הרחבת הפטור ממס שבח על עסקאות תמ"א 38

כפי שפירטנו במאמר על חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית שפורסם בחודש שעבר, תוקנו סעיפים מהותיים בחוק מיסוי מקרקעין ובחוק מע"מ בנוגע לפטור ממס שבח בעסקאות של תמ"א 38. החוק החדש קובע כי הפטור ממס שבח יחול על זכויות הבניה מכוח תמ"א 38 וגם על זכויות הבניה מכוח התב"ע. נסביר: לפני פרסום החוק החדש הפטור ממס שבח ניתן רק על הזכויות החדשות שהעניקה תמ"א 38 ולא על זכויות הבנייה שהוקנו למבנים מתוקף התוכניות הקיימות. למעשה בעבר, הפטור ממס שבח לדיירים הוחל רק לגבי זכויות הבניה שמקורן בתמ"א, והדבר גרע מהיתכנות כלכלית של פרויקטים וסרבל את חישוב זכויות הבנייה.

כיום, התיקון במסגרת החוק קובע כי הפטור ממס שבח בעסקות תמ"א 38 יחול לא רק על הזכויות הנמכרות שמקורן בעסקת תמ"א 38, אלא גם על הזכויות שמקורן בתב"ע, היינו הפטור ממס שבח יינתן על מכלול זכויות הבנייה.
בנוסף, החוק קובע כי התיקון יחול גם על עסקאות שנחתמו בעבר ושבגדרן התבקשה דחייה של יום המכירה ובמועד פרסום התיקון טרם הגיע מועד זה.

כמו כן, לתיקון ישנן השפעות לעניין המע"מ, שכן עד לפרסום החוק החדש בהתאם להוראות סעיף 31ב לחוק מע"מ על מתן שירותי בנייה בעסקאות תמ"א 38 יחול מע"מ בשיעור אפס. כעת לאחר פרסום החוק הפטור יחול גם על מתן שירותים כנגד זכויות בניה שלא מכוח תמ"א 38.

לצפייה בחוק המלא –>  https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_449.htm