יישום תוכניות תמ"א 38

חוזר מנהל כללי לעניין יישום תוכניות תמ"א 38


חוזר מנהל כללי של משרד הפנים לעניין מימוש ויישום תוכניות תמ"א 38:

ביום 6 לינואר 2009 פורסם חוזר של משרד פנים לעניין יישום תוכניות תמ"א 38. בחוזר עצמו מפרט משרד הפנים את התנאים והדרישות לקיום התוכנית.

לצורך אישורה של תוכנית תמ"א 38 ולעידוד נוסף של חיזוק מבנים קיימים בפני רעידת אדמה, אושרו מספר תיקוני חקיקה:

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תיקון מס' 62 – הוראת שעה) התשס"ח – 2008. לפיו מוענק פטור ממס שבח ומס מכירה במכירה שתמורתה מתקיימת כתוצאה מזכויות בנייה לפי תמ"א 38. פטור ממס שבח ומס רכישה במכירה זכות במקרקעין המהווה רכוש משותף במבנה אשר קיבל זכויות בנייה לפי תמ"א 38 וזאת בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

חוק התכנון והבנייה (עידוד חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה)(הוראת שעה) התשס"ח – 2007 – על פיו נקבע שיעור מופחת של היטל השבחה ואגרה לעניין מתן היתר לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה והכול בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידת אדמה) התשס"ח – 2008 – בהתאם לקבוע בחוק נקבעו הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לקבלת החלטה על ביצוע עבודות חיזוק ברכוש משותף ועבודות אחרות הנלוות להן שיש בהם כדי להשביח את הרכוש המשותף, והכול בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

לעניין פירוט הרוב הנדרש והיקף השיקום לחץ כאן.

מטרת ההנחיה הינה להנחות את מוסדות התכנון בנושא הכנת תוכניות ומתן היתרי בנייה על-פי תמ"א 38, וזאת על מנת לסייע במימוש תמ"א 38.

לצורך קבלת היתר בנייה בהתאם לתוכנית תמ"א 38 יש למלא אחר התנאים הבאים:

לציין במקום המתאים בטופס מס' 1 בתוספת הראשונה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (לפי תקנה 2 (א)) בין התוכניות החלות במקום גם את תמ"א 38.

לציין בטופס מס' 3 בתוספת הראשונה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (לפי תקנה 18(א) אם שולמה אגרה מופחתת לפי סעיף 266(ד) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ח-1965 (להלן החוק) ואם שולם היטל השבחה לפי סעיף 19 (ב1) לתוספת השלישית לחוק וזאת בהתאם לתוכנית תמ"א 38.

לציין בטופס מס' 1 בתוספת הראשונה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (לפי תקנה 2(א) בתיאור הבקשה כי מבוקש חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה על-פי תמ"א 38.

למלא את הטופס הרלוונטי מבין הטפסים המצורפים להנחיות ולצרפו למסמכי היתר הבנייה שניתן מכוח תמ"א 38. טופס זה יוגש גם לרשות המיסים לשם קבלת הקלות במיסוי מכוח תיקון מס' 62 לחוק מיסוי המקרקעין ולמפקח על המקרקעין ככל שנדרש לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008.

לעת הכנת תוכניות לפי סעיף 23 על פי תוכנית תמ"א 38 :

על מנת לממש את ההטבות וההקלות (כולן או חלקן) שניתנו בתיקוני החקיקה המפורטים לעיל גם לגבי זכויות המוקנות על-פי תוכנית כאמור, על מוסד התכנון המפקיד ומאשר תוכנית לפי סעיף 23 בתוכנית תמ"א 38 יש למלא אחר התנאים הבאים:

לדרוש עריכתה של חוות דעת כלכלית הבוחנת את מידת ביסוסו של הצורך בזכויות בנייה מוגברות באותו האזור, לצורך כיסוי עלויות החיזוק של המבנים התוכנית, חוות הדעת תיבחן על-ידי היועץ השמאי של מוסד התכנון המפקיד את התוכנית בהתאם לתוכנית תמ"א 38.

בסעיף המטרות להוראות התוכנית, יצוין במפורש המשפט הבא:"תוכנית זו נערכת בהתאם להוראות סעיף 23 תמ"א 38".

בתוכנית שתוגש בהתאם לתוכנית תמ"א 38 תיקבע הוראה לפיה "תוכנית זו כפופה להוראות תמ"א 38 באופן שהתנאי למימוש תוספות הבנייה יהיה חיזוקם של המבנים על-פי המנגנונים הקבועים בתמ"א וחלק של %… מתוספת הזכויות על-פי חוות הדעת הכלכלית שנערכה, דרושות כדי לאפשר את ביצוע החיזוק".

מודגש כי בעת מתן היתר בנייה על-פי תוכנית שאושרה כאמור, יש למלא אחר כל התנאים המפורטים בסעיפים א.1-א.4 שלעיל והכול בהתאם להוראות תמ"א 38.
Share by: