חובה לעמוד בתנאי חוק המכר בעסקאות התחדשות עירונית

ממונה חוק המכר מבהיר כי חלה חובה לעמוד בתנאי חוק המכר בעסקאות התחדשות עירונית


ביום 24.7.2017 הוציא הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון , 2 הבהרות הנוגעות לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה 1974.

הבהרה ראשונה הינה הבהרה הנוגעת לפרויקטים של התחדשות עירונית במסגרת הריסה ובנייה מחדש- פינוי בינוי, תמ"א 38/2. הממונה מבהיר כי בפרויקטים של פינוי בינוי כלל הזכויות של בעלי הדירות נמכרות ליזם, זכויות אלו כוללות הן את הזכויות בדירה והן את זכויות הבנייה הנוספות שטרם מומשו. במקרה זה היזם נדרש לעמוד בהוראותיו של חוק המכר ובין היתר, דיווח לממונה חוק המכר בדבר מכירת דירה, יידוע בעלי הדירות על קבלת בטוחה על פי החוק, הבטחת הזכויות על ידי ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח בשווי הדירה החדשה וכו'.

הבהרה שנייה הינה הבהרה הקשורה להסכם מכר בין מוכר דירה לרוכש במסגרת עסקאות של פינוי בינו ועסקאות תמ"א 38/2. במקרים בהן ההסכם כולל תנאי מתלה החוזה ייחשב כחוזה תקף לעניין חוק המכר החל ממועד חתימתו ולא ממועד התקיימות התנאי המתלה.

למסמך ההבהרות המלא:
Share by: