אישור החוק להקמת הרשות הממשלתית

השינויים שנוצרים בעקבות אישור החוק להקמת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית


ביום 21 באוגוסט 2016 פורסם הנוסח הסופי לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016. מטרת החוק העיקרית הינה לקדם ולעודד פעילות להתחדשות עירונית להגדיל את היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית ולהאיץ את ביצועם לשם הגדלת היצע הדיור.

לחוק זה חשיבות רבה לעסקאות פינוי בינוי ועסקאות תמ"א 38 בארץ, החוק מסדיר את הקמתה של רשות ממשלתית ייעודית להתחדשות עירונית ומגדיל את הכדאיות והוודאות הכלכלית של היזמים בפרויקטים אלו.

עיקרי החוק:

החוק הקים את הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, במשרד הבינוי והשיכון.
תפקידיה העיקריים של הרשות הינם:
קידום מיזמים להתחדשות עירונית, האצת מימוש תהליכי התחדשות עירונית.
איתור אזורים עירוניים בנויים לצורך קידום תכנון להתחדשותם והכנת תכניות – כל רשות מקומית תידרש להכין תוכנית מתאר להתחדשות עירונית אשר תפרט את המתחמים המתוכננים להתחדשות עירונית בעיר ואת זכויות הבניה. במקרה שלא תעשה כן, הרשות להתחדשות עירונית תוכל ליזום את התוכנית.
גיבוש המלצות לתיקוני חקיקה בתחומי פעולתה של הרשות וקביעת מנגנונים מסייעים.
סיוע להתארגנות דיירים לשם מימוש וקידום מיזמים להתחדשות עירונית.
ריכוז מידע בתחום ההתחדשות העירונית, בין השאר בדבר היקפי הדירות המתוכננות והמתחדשות באזורים עירוניים ותיקים והפצתו באופן זמין ושוטף, לציבור, לרשויות המקומיות ולאנשי מקצוע.
בנוסף, ניתנה לרשות סמכות רחבה לעשות כל פעולה לשם מילוי תפקידה על פי החוק, לדוגמא: לסייע בהליך הכרזה על מתחמי פינוי בינוי, להמליץ לרשות מקרקעי ישראל להקצות קרקעות להתחדשות עירונית, לפעול לגיבוש הסכמת בעלי דירות לביצוע מיזמים להתחדשות עירונית, לתת תמריצים בין השאר באמצעות תקציבים לקידום התחדשות עירונית באזורים שבהם אין כדאיות כלכלית וכו'..

הכרזה על מתחם פינוי בינוי מסלול מיסוי- בתחום המיסוי הוקטן מספר יחידות הדיור הקיימות הדרושות להכרה במתחם פינוי-בינוי מ-24 דירות ל-12 בלבד. על פי החוק השר רשאי, לבקשת יזם ובהמלצת הוועדה, להכריז בצו הכרזה במסלול מיסוי על שטח שיש בו 12 יחידות לפחות כעל מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי.
שר הפנים, יקבע תקנות אשר יגדירו את קבוצת האוכלוסייה הזכאית לפטור מתשלום ארנונה בגין השטח שהתווסף לדירה במסגרת הליך פינוי-בינוי- שר הפנים יקבע תנאים בהתקיימם לא תחול העלאה בתשלומי הארנונה עד תום חמש שנים מהמועד הראשון שבו ניתן להטיל ארנונה על דירת התמורה. התנאים יתייחסו בין השאר, למצבו הכלכלי של בעל הדירה, למספר שנות החזקתו בנכס שנהרס וזכויותיו בנכס האמור.
בחוק נקבעו עקרונות לשמירת זכויותיהם של דיירי הדיור הציבורי, ושימור יכולתם להמשיך להתגורר בפרויקטים החדשים. בין היתר, נקבע כי תשלום שכר הדירה לחברה המשכנת יהיה ללא שינוי, וכך גם השתתפותם בתשלומי ועד הבית, הם לא יחויבו בתשלום הוצאות ניהול ותחזוקה של הבניין בסכום העולה על זה ששילמו לפני עסקת פינוי בינוי. כמו כן, זכויות הרכישה לדיירי הדיור הציבורי יישמרו בהתאם לשווי של הדירה הישנה.
היזמים בפרויקט פינוי-בינוי יחויבו להשתתף בתשלומי ועד הבית לקשישים המקבלים הבטחת הכנסה, למשך חמש שנים מיום אכלוס הפרויקט – בעל דירה לא יהיה חייב בהוצאות ניהול ואחזקה בסכום העולה על הסכום ששילם לפני עסקת פינוי בינוי ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים: במועד שבו קיבל לחזקתו את דירת התמורה הוא הגיע לגיל פרישה, דירת תמורה היא דירתו היחידה, הוא מקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה.
תיקון לחוק מיסוי מקרקעין- הרחבת הפטור ממס שבח ומע"מ על עסקאות מכוח תמ"א 38- החוק קובע כי הפטור ממס שבח יחול על זכויות הבניה מכוח תמ"א 38 וגם על זכויות הבניה מכוח התב"ע.

לצפייה בחוק המלא –
> https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_449.htm
Share by: