החלטת מועצת מקרקעי ישראל בענין קרקע משלימה

Share by: