תנאים לאישור פינוי בינוי

תנאים לאישור פינוי בינוי


לצורך אישורה של התוכנית כתוכנית פינוי בינוי, קיימים להתקיים התנאים הבאים:

מספר היחידות המתפנות במתחם פינוי בינוי לא יפחת מ- 24 יחידות. המתחם יכול לכלול מספר בניינים אשר בסך הכללי לא יפחתו מ- 24 יחידות מתפנות.
המתחם בו מתוכנן פינוי בינוי מצוי בתחומה המוניציפאלי של עירייה ומועצה מקומית.
לבקשה לביצוע עסקת פינוי בינוי יצורפו המסמכים הבאים:
3.1. תכנון ראשוני לפינוי 24 יחידות דיור ולבנייתן של 24 יחידות דיור לכל הפחות במקומם.
3.2. מפה מאושרת על ידי מודד מוסמך, המפרטת את תנאי השטח במועד הבקשה. על הבקשה לכלול פירוט חלקות והיחידות במקרקעין.
3.3. אישור מהנדס העיר אשר בתחומה מצויים המקרקעין והסכמת העירייה לביצוע עסקת פינוי בינוי בהתאם לתכנון.

ראיון בנושא שאלות ותשובות על פינוי בינוי בתכנית "מעצבים":
Share by: