מסלולי הכרזה – פינוי בינוי

מסלולי הכרזה – פינוי בינוי


קיימים שלושה מסלולים להכרזה על המתחם כמתחם פינוי בינוי:

"מתחם פינוי בינוי" – הגדרה המיועדת למתחמים אשר הוגדרו בצו כמתחמים של פינוי בינוי על ידי ועדה שמינתה הממשלה לפי הוראות חוק התכנון והבנייה. בסמכות הועדה להמליץ לממשלה בצו על המתחם כמתחם פינוי ובינוי.
"מתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי" – מסלול זה מיועד ליזמים ופועל מכח סעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין. במסלול זה, היזמים מבצעים את אשר נדרש על מנת למצוא מתחם מתאים, בו יפונו לפחות 24 יחידות דיור. היזמים מממנים את הכנת התכנית המפורטת ומקדמים את אישורה בכלל הועדות התכנוניות הנדרשות. ההכרזה על המתחם כמתחם פינוי בינוי נעשית על ידי הממשלה לאחר קבלת המלצה של הועדה לענייניי מתחמי פינוי בינוי, וזאת בהסתמך על בקשה של יזם אשר הגישה על פי תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי) התשס"ד – 2004.
"מתחם להתחדשות עירונית" – על פי סעיף 49ל' לחוק, מסלול זה מיועד למתחמי פינוי בינוי אשר הכריזה עליהם הממשלה לפני תחילתו של סעיף 33א' לחוק התכנון והבנייה באחת מהחלטות הממשלה מיום 19/11/00 או מיום 22/7/01 או מיום 11/11/01.
Share by: