יזם לא יפקיד ערבות מע"מ

יזם לא יפקיד ערבות מע"מ – תיקון לחוק המכר


הכנסת אישרה תיקון חדש (תיקון 9) לחוק המכר דירות, על פיו יזמים אשר בונים דירות למכירה יוכלו שלא להפקיד בטוחה עבור מרכיב המע"מ בעסקה, וכך יקטן הסכום המופקד על ידם. 

הערבות ניתנה עד לתיקון האחרון בסכום השווה לסכומים ששולמו בפועל ליזם/קבלן, כולל מרכיב המע"מ וזאת על אף שהמע"מ שולם בפועל על ידי הקבלן למדינה. כעת, עם התיקון החדש לחוק המכר, יקוזז רכיב המע"מ מגובה הערבות שמעמיד היזם לרוכש הדירה.

חוק המכר דירות המתייחס לעסקת רכישת דירה מקבלן קובע כי רוכשי דירות יעבירו את התשלומים לבנק המלווה את הפרויקט באמצעות שוברי תשלום וכי היזמים מחויבים להעמיד ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח הידועה בשם "ערבות חוק מכר", לפיה במקרה של קריסה ואי יכולת להשלים את הבנייה, יועבר סכום הערבות לרוכשי הדירות. על פי המצב לפני התיקון היזמים היו מפקידים סכום השווה לסך התשלומים ששילם הרוכש על חשבון הדירה, לרבות רכיב המע"מ. 
התיקון החדש משנה את המצב וקובע כי הבטוחה שתינתן לרוכשים תהייה הכספים ששילמו ללא רכיב המע"מ. 

התיקון החדש קובע כי הקלה זו ליזמים תחול לגביי פרויקטים אשר יעמדו בתנאים הבאים: 
1. הסכם המכר הראשון בפרויקט נחתם לאחר 45 ימים מיום פרסומו של התיקון החדש. 
2. הסכם הליווי הבנקאי לפרויקט נחתם לאחר פרסמו של התיקון. 

התיקון הינו הוראת שעה אשר תחול ל-5 שנים. 

Share by: