ביטול הסכם תמ"א 38 מחמת עיכוב

בהמ"ש המחוזי הצהיר על ביטול הסכם תמ"א 38 מחמת העיכוב הממושך בהשלמת הבנייה 


התובעים בתביעה זו הינם בעלי הזכויות בבניין ברחוב הרב קוק 5,אשר התקשרו בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 עם חברה יזמית. לפי תנאי הסכם תמ"א 38 שנחתם בין הצדדים התחייבה החברה היזמית לבצע תוספות בנייה בבניין, בתמורה לחלק מזכויות הבניה הצמודות לבניין, אשר יאפשרו לנתבעת לבנות שתי דירות גן ולמכרן. 
התובעים הגישו תביעה לבית המשפט המחוזי להצהיר כי החוזה מבוטל מחמת הפרתו על ידי החברה היזמית וכפועל יוצא מכך, אין עוד לחברה זכויות בבית המשותף, לרבות זכות גישה ושהות בו ובשטחים הצמודים לו, ודין הערת האזהרה לטובתה להימחק. רוכשי דירות הקבלן שותפים לרצונם של התובעים הדיירים כי החברה היזמית תסולק מן האתר, הערת האזהרה לזכותה תימחק, וזכויות הבניה הכרוכות בבית המשותף יימכרו, במסגרת פרויקט תמ"א 38 משלים לקבלן אחר אשר יתקן את ליקויי הבניה הנטענים של הנתבעת וישלים את עבודות הבניה והכל בכפוף לשמירת זכויותיהם, ובשים לב לכך שהערות האזהרה לטובתם של רוכשי דירות הקבלן רשומות על הערת האזהרה לטובת הנתבעת.
הדיירים טוענים כי החברה היזמית הפרה את הסכם תמ"א 38 בכך שהבנייה על פיו נמשכת שנים ולא סיימה את העבודה בתוך המועד החוזי, וכי תוקף היתר הבניה שניתן לה לביצוע תמ"א 38 פקע. התובעים טוענים בנוסף לחוסרים וליקויים כבדים באיכות העבודה ובכמות.
החברה היזמית טוענת כי למרות האיחורים הרבים, דרושים לה כחודשיים להשלמת העבודות החסרות וכי מחדלים של רוכשי דירות הקבלן הם שגרמו לעיכובים.
בית המשפט המחוזי בבאר שבע, לאחר ששמע את טענות הצדדים קבע כי החברה היזמית נטשה את הפרויקט במשך שנים רבות ועל כן יש להצדיק את ביטול החוזה של התובעים עם הנתבעת ושחרורם להתקשר בחוזה עם קבלן חלופי. בית המשפט קבע כי החברה היזמית אינה יכולה להצליח בהגנתה וכי לא הובאו לטענה זו ראיות לכאורה כלשהן כגון תצהיר עדות ממשי או העתקי תכתובת שבה מתרה החברה בדיירים על מחדלם הנמשך, העולה בעצמו כדי הפרת החוזה. בית המשפט הצהיר כי החוזה של הדיירים עם החרה היזמית מבוטל, וכי עליה לסלק ידה מן האתר ומן העבודות. בית המשפט אינו הורה על מחיקת הערת האזהרה לזכות החברה היזמית, משום שזכויות רוכשי דירות הקבלן, תלויות בה אך קבע כי התובעים והנתבעים הנוספים יגישו בקשה משותפת לפתרון העניין, אשר יאפשר רישום הערת אזהרה לטובת רוכשי דירות הקבלן על זכויות התובעים, הדיירים בבניין. 

תא (ב"ש) 16749-12-16 ליאון ניר אברהם נ' א.א.מ.נ חברה לבניין בע"מ
Share by: