עירייה רשאית לשנות החלטות לגבי פינוי בינוי

עירייה רשאית לשנות החלטות קודמות לגבי פינוי בינוי


חברה יזמית הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז המרצת פתיחה אשר מבקשת צו קבוע המורה לעירית ראשון לציון לקיים את ההסכם שנחתם בינה לבין החברה היזמית ולאשר את התוכנית לבניית פרויקט פינוי בינוי ברחוב בראשון לציון.

בשנת 2002 קידמה העירייה תכנית בניין עיר הידועה כ – רצ/13/40 שמטרתה התחדשות עירונית במקרקעין ופיתוח המקרקעין למגורים ולמסחר. במשך כארבע שנים, התכנית לא הצליחה לעניין את היזמים השונים, לאור היעדר כדאיות כלכלית להוציאה לפועל. לטענת החברה היזמית, על רקע נסיבות אלו, פנה ראש העיר הקודם של עיריית ראשון לציון מר מאיר ניצן , והציע לה "להרים את הכפפה" ולתכנן מחדש את המתחם וליזום ביחד תכנית חדשה של פינוי בינוי, תוך הבטחה של תמיכה בלתי מסויגת עד לאישור התוכנית בוועדה המחוזית והוצאתו אל הפועל של פרויקט פינוי בינוי. על רקע הסכמות אלה נחתם בין החברה היזמית לבין עיריית ראשון הסכם. לאחר חתימת ההסכם הכינה החברה היזמית תוכנית פינוי בינוי מפורטת והגישה אותה לוועדה המקומית.

הוועדה המקומית העלתה את תכנית הפינוי בינוי לאישור הוועדה המחוזית עם המלצה לאשר את התוכנית. הוועדה המחוזית, לאחר כמה דיונים החליטה לדחות את אישור התוכנית בטענה כי התכנית מציעה נתוני צפיפות ואחוזי בנייה גבוהים במיוחד, שלא אושרו בעבר על ידי מוסדות התכנון.

על רקע האמור, הגישה החברה היזמית את המרצת הפתיחה.

טענותיה החברה היזמית הן כי בהסכם עוגנה במפורש הצהרת והתחייבות, העירייה והועדה המקומית ליזום במשותף ועל חשבונה את התכנית פינוי בינוי החדשה, וכן התחייבות ברורה לשתף פעולה באופן מלא ורציף עם המבקשת להכנת, הגשת וביצוע התכנית החדשה, כולל משימות הפיתוח המתחייבות מאישור תכנית של פינוי בינוי. עוד טענה החברה היזמית כי היא הסתמכה על ההסכם והוציאה מיליוני שקלים על קידום התוכנית.

טענתה העיקרית של החברה היזמית הינה כי בזמן הפקדת התוכנית בוועדה המחוזית נערכו בחירות לראשות העיר, ונבחר ראש העיר מר דב צור. לטענתה טרם בחירתו לראשות העירייה, הצהיר מר צור במסגרת מערכת הבחירות, כי הוא אינו בעד תכניות פינוי בינוי, במיוחד כאלה המתוכננות במרכז העיר, ולכן נדחתה התוכנית בוועדה המחוזית. מאידך, טענותיה העיקריות של עיריית ראשון לציון הינן כי מדובר בהסכם פיתוח בלבד, שנועד להבטיח ולהסדיר את מימון ההוצאות הנובעות מהצורך בביצוע התשתיות במתחם פינוי בינוי ככל שיאושר. ושיש לדחות את טענת המבקשת כי ראש העיריה הנוכחי שׂם לו למטרה את גניזת תכנית פינוי בינוי החדשה בשל היותה נוגדת את המדיניות התכנונית בה הוא אוחז – טענה זו אינה מתיישבת עם השתלשלות האירועים בפועל.

בית המשפט המחוזי אשר דן בכל הטענות, החליט לדחות את המרצת הפתיחה וקבע כי לשון ההסכם תומכת בפרשנות לפיה, ההסכם היה מותנה בתנאי מתלה לפיו רק אם וכאשר יינתן תוקף לתכנית פינוי בינוי על ידי הגורמים המוסמכים לכך, יהפוך החוזה לאופרטיבי וישׂים. בית המשפט קבע כי למרות ההסכם שחתום בין הצדדים ולמרות הבטחת ראש העיר, החלטת הוועדה המחוזית היא סבירה.
"המסקנה העולה מכל האמור עד כה, היא כי יש לדחות את טענת המבקשת ביחס להתחייבות המשיבים כלפיה, בהסכם ובכתב השיפוי, לתמוך בתכנית החדשה מבלי להפעיל שיקול דעת. כן, יש לדחות את טענת המבקשת ביחס להבטחות שניתנו לה מחוץ לחוזה.

אולם, כפי שיפורט להלן, גם אם הייתי מקבל את טענת המבקשת ביחס לאותן התחייבויות שמשמעותן היא כבילת העירייה והועדה המקומית בעמדתה לעניין התכנית החדשה, אזי אני סבור כי במקרה דנן, קיימות נסיבות המאפשרות להן להשתחרר מאותן התחייבויות כאמור, ובוודאי שאין מקום להעניק למבקשת סעד של אכיפה לגבי הסכם שכזה, כפי שאפרט להלן".

"מן הראוי להעיר ולהאיר, כי הגם שלא נתבקשתי בתובענה זו לבחון את סבירות מדיניות של הועדה המקומית, אותה קביעה של מומחה בית המשפט, מלמדת על כך ששינוי מדיניותה של הוועדה המקומית ביחס לצפיפות הדיור בעיר, נראה על פניו סביר והגיוני והיא דווקא מחזקת את המסקנה שלא מדובר בשינוי שנולד אך ורק בשל חילופי גברא בראשות העיר, או מחמת פגיעה מכוונת של המשיבים במבקשת".
 הפ (מרכז) 50178-10-13 מעוז דניאל חברה קבלנית לבניה בע"מ נ' ראש עיריית ראשון לציון -דב צור
Share by: