אחוז הסכמת הדיירים הנדרש

אחוז הסכמת הדיירים הנדרש לביצוע תמ"א 38


מהו אחוז ההסכמה הנדרש לביצוע תמ"א 38?

חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) התשס"ח – 2008 (תמ"א 38) קובע את סף ההסכמה הנדרש מבין בעלי הדירות בבניין לשם ביצוע פרויקט תמ"א 38 כמפורט להלן:

ביצוע עבודה ברכוש המשותף, אשר אינו מהווה הרחבת דירה או בניית דירה
הרוב הנדרש: רוב בעלי הדירות בבניין.

ביצוע עבודה ברכוש המשותף אשר כולל הרחבת דירה. חיזוק הבניין ותוספת בנייה עד 25 מ"ר
הרוב הנדרש: הסכמה מראש של מי שבבעלותם 60% בבית המשותף. קיימת הקלה הקובעת כי מי שדירתו אינה מורחבת אינו חייב לשאת בעלויות החיזוק.

ביצוע עבודה ברכוש המשותף אשר כולל בניית דירות חדשות
הרוב הנדרש: הסכמה של כלל בעלי הדיירות בבניין.

אך אם ישנה הסכמה של 2/3 מבעלי הדירות בבניין אשר 2/3 לפחות מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם רשאי המפקח על המקרקעין לאשר את העבודה.

יובהר לדוגמא, כי במידה ובכוונתכם לבצע תוכנית תמ"א 38, אולם יש לכם הסכמה של רק 2/3 מהדיירים, עליכם לפנות למפקח על המקרקעין באזור מגוריכם (מומלץ מאוד כי עורכי דין מטעמכם יבצעו זאת) ולהגיש תביעה כנגד הדיירים המתנגדים

המפקח רשאי אך לא חייב ליתן לכם היתר לביצוע פרויקט תמ"א 38 למרות ההסכמה של 2/3 מהדיירים וזאת לאחר שיקולו את כלל הסיבות לחיוב ולשלילה במתן היתר לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניינכם.

על המפקח על המקרקעין ליתן לכל מתנגד לתוכנית תמ"א 38 זכות להשמיע את טענותיו נגד ביצוע תוכנית תמ"א 38 בבניינכם.

לאחר שמיעת טענות הצדדים, המפקח ייתן החלטתו האם להסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניינכם, וגם אם הוא מסכים הוא יכול להתנות את ביצוע הפרויקט במילוי תנאי ספציפיים וכן למנות עו"ד או רו"ח על פיקוח הבנייה בבניינכם על פי תמ"א 38.
Share by: