הקצאת קרקעות משלימות ליזמים

רשות מקרקעי ישראל תקצה קרקעות משלימות אשר בבעלות המדינה ליזמי פינוי בינוי


בישיבתה הבאה (18 לספטמבר) של מועצת רשות מקרקעי ישראל (הגוף הממשלתי המכתיב את המדיניות של רשות מקרקעי ישראל) תדון המועצה בתמרוץ פרויקטים של פינוי בינוי, באמצעות הקצאת קרקעות משלימות במחירים מוזלים, עליהן יוכלו היזמים לבנות דירות נוספות מעבר למה שניתן בשטחי פרויקטים של פינוי בינוי.

נזכיר כי בעבר, קיבלה המועצה החלטות שונות שנועדו לקדם הוצאת פרויקטים של פינוי בינוי לפועל ברחבי הארץ ואף הוקמה הרשות להתחדשות עירונית במשרד השיכון.

מטרתה של רשות מקרקעי ישראל בהחלטתה החדשה הינה להגדיל את ההיתכנות הכלכלית לביצועם של פרויקטים של פינוי בינוי במתחמים שבהם הכדאיות הכלכלית לביצוע פרויקטים פינוי בינוי הינה יחסית גבולית, ולהביא את הפרויקטי פינוי בינוי במתחמים אלו למצב שבו תיבנה כמות גדולה יותר של דירות.  

על פי ההחלטה, יזמים שיכנסו לפרויקט פינוי בינוי יקבלו מרשות מקרקעי ישראל מגרשים נוספים, חלקם במכרז וחלקם בפטור, שיסייעו להם להקים יחידות דיור נוספות ובכך להגדיל את ההיתכנות הכלכלית של פרויקטים פינוי בינוי. 

הקרקעות אשר יוקצו ליזמים הם מגרשים בבעלות המדינה, אשר את מלאי המגרשים ייקבעו במשותף על ידי הרשות להתחדשות עירונית ורשות מקרקעי ישראל, וההקצאה תיעשה באמצעות מכרז שייערך בין יזמי מתחמי התחדשות עירונית. 
תנאים להשתתפות במכרזים: 
1. המצאת דו"חות שמאים או בדיקות כלכליות שיראו כי פרויקט פינוי בינוי אותו היזם מקדם אינו כלכלי ללא הקרקע המשלימה ואינו עומד בסף הרווחיות המינימלי.
2. מסמך הסכמה ראשוני החתום על ידי לפחות מחצית מבעלי הדירות במתחם של פרויקט פינוי בינוי .
3. פרויקט פינוי בינוי יכלול כמות כפולה לפחות של דירות מהכמות הקיימת.
4. הצפיפות בפרויקט לא תפחת מ-20% מהצפיפות שנקבעה בתוכנית המתאר הארצית תמ"א 35.

בחירת היזמים הזוכים במכרז יהיה על פי יחס בין מספר הדירות בפרויקט פינוי בינוי ללא קרקע משלימה לבין הדירות שאמורות להיבנות על הקרקע משלימה (על מספר הדירות בפרויקט להיות בין 60% ל-120% ממספר הדירות בקרקע המשלימה) ובנוסף תיבחן הצפיפות בפרויקט. המטרה הסופית הינה למכפיל של 3 לפחות. Share by: