תוספת בניה מונעת ביצוע תמ"א 38

תוספת בניה לאחר כניסת תקן 413 לתוקף מונעת ביצוע תמ"א 38 


ועדת ערר לתכנון ובניה בירושלים דנה בשאלת תחולת תמ"א 38 במקרה של תוספת בניה אחרי כניסת תקן 413 לתוקף. עניינו של ערר זה עסק במחלוקת בדבר תחולת תמ"א 38 ותכנית 10038 על מבנה מגורים קיים ברחוב מבוא לבנה 3 בירושלים. מטרת התכנית הינה קביעת הוראות לעידוד חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה והתאמתם לדרישות התקן וקביעת הוראות בעניין תוספת שטחי בנייה.
בהתאם להוראות סעיף 4.2 לתוכנית תמ"א 38, ניתן להחיל את התכנית גם במקרה בו נעשו תוספות בנייה לאחר כניסת תקן 413 לתוקף, ואולם זאת רק אם "ההיתר לתוספת בניה ניתן עד ליום 18.5.2005". 
לשיטת הועדה המקומית הוראת סעיף 4.2 לתוכנית תמ"א 38 מחריגה את הבניין מגדר תחולת תמ"א 38, עקב תוספת בניה בהיקף 90 מ"ר שהתבצעה בהתאם להיתרים שהונפקו בשנים 2008 ו-2012. 
על מנת להגיע לכדי הכרעה, קבעה ועדת הערר, כי יש לבחון במקרה דנן האם תוספת הבניה שבוצעה בהתאם להיתרים משנת 2008 ו-2012, מהוה "תוספת בניה משמעותית" העולה כדי תוספת בנייה לעניין סעיף 4.2 לתוכנית תמ"א 38 ומונעת באופן גורף את תחולתה לגבי המבנה כולו ולפיכך לשלול את ביצוע תמ"א 38 בבניין.
על מנת לבחון עניין זה דנה הוועדה בשיקולים שונים, כדלקמן: 
• מבחינת הצורך בחיזוק המבנה לצורך עמידה בתנאי תמ"א 38, הגישה העוררת – חברת "נ.ל תמ"א 38 בע"מ" חוות דעת המצביעה על כך, כי המבנה במצבו הקיים דורש חיזוק. יחד עם זאת, קבעה הוועדה כי אין המדובר בתנאי שקיומו מספיק וזאת בשים לב לסעיף 4.2 לתוכנית תמ"א 38.
• מבחינת היקף התוספת שבוצעה בהיתר לאחר שנת 2005, מדובר בשטח כולל של כ-90 מ"ר, נראה כי קשה לראות בתוספת בניה בהיקף קרוב ל-100 מ"ר כתוספת שולית. 
• באשר למיקום הבניה החדשה, ציינה הוועדה כי פרמטר זה נשקל כאחד השיקולים להכרעה בשאלה האם מדובר בתוספת משמעותית, נוכח תכליות תמ"א 38. בענייננו, מדובר בתוספת שהצריכה חפירה מתחת למבנה. לפיכך, וגם שאין מדובר בתוספת בגג המבנה, נראה שמדובר בתוספת משמעותית בהתייחס לתכליות תמ"א 38, שהרי לחפירה מתחת למבנה עלולה להיות משמעות ליסודות המבנה ומיקומה יכול להקשות על חיזוק המבנה. 
• בנוסף, קבעה הוועדה כי יש חשיבות לחישוב הזכויות המרבי ויש למנוע מצב בו, בעקבות תוספות בנייה לאחר המועד הקובע, ייווצר מצב של "כפל זכויות" של תמ"א 38. 
לסיום קבעה הועדה, כי מדובר בתוספת בניה משמעותית לעניין תחולת סעיף 4.2 לתוכנית תמ"א 38 ולפיכך תמ"א 38 אינה חלה ולא ניתן לאשר את הבקשה להיתר על פי תמ"א 38 והערר נדחה. 

ראו: ערר 369/17 נ.ל תמ"א 38 ירושלים בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים ואח' 


למאמרים נוספים:

החידוש ב
Share by: